§42 Turun kaupungin valmistautuminen uuteen rakentamislakiin

Valtuutettu Sami Kesäläinen aloite: Turun kaupungin valmistautuminen uuteen ra-
kentamislakiin
Kuntien rakennusvalvontatyön osalle on tulossa merkittäviä muutoksia vuo-
den 2025 alussa voimaan tulevan rakentamislain myötä.
Ehdotan valtuustoaloiteen voimin että:
1.Valtuustolle tehdään selonteko miten Turun kaupunki on valmistautunut /
aikoo valmistautua tulevaan rakentamislakiin ja käsittelyaikatakuuasiaan.
Lisäksi esitän, että seuraavat valmistelevat työt otetaan viipymättä työn alle,
ellei ne jo kuulu valmistautumissuunnitelmaan.
2. Turun kaupungin ”rakennusvalvonnan neuvonta ja ohjaus” internet sivustol-
le lisätään ohjeistusta tulevasta muutoksesta.
-Ideaalisti tuotetaan Turku-spesifinen rakennuslaintulkintaopas. Mukaillen
esim. kuntaliiton sivuilta löytyvää opasta mutta siinä olisi mukana myös tar-
peelliset kuntakohtaiset ehdot.
Esim.poikkeamisehdot rakennuksen käyttötarkoituksen muutos asumiseen
osalle jne. kohdat missä uuden lain mukaan kunnalla on mahdollisuus tuoda
omia vaatimuksia lain päälle.
3.Selvitys/ohjeistus miten toimitaan niiden hankkeiden osalta, jotka on jo aloi-
tettu silloin kun lupaa vaadittiin ja luvanvaraisuus poistuu uuden lain myötä.
Voidaanko esim. näiden hankkeiden jälkiseurannasta luopua ja vapauttaa vir-
kamiesten ja tarkastusinsinöörien työpanosta sellaisiin kohteisiin, joissa lupa-
kynnys ylittyy myös uuden rakentamislain aikana.
4. Kaupunkilaisille lisätään proaktiivista viestintää (myös perinteistä mediaa
hyödyntäen).
Selvitetään ja käytetään hyödyksi soveltuvat lehdet, julkaisut ja sähköiset me-
diat.
5.Turun kaupungin käyttämän sähköisen asiakaspalvelujärjestelmän (ePer-
mit) tarvitsemien muutoksien arviointi ja suunnittelu ennakkoon.
Aloitteella saavutettavia hyötyjä:
-Turun kaupungin asukkaat saavat tietoa oikeista toimintatavoista ja mahdolli-
suuksista
-Vähentää mahdollisesti ei-turvallisten tai edelleen lupaa vaativien rakennel-
mien syntymistä luvatta ja vähentää turhia naapuririitoja
-Vältetään purkutuomioita, jotka kuormittaisi asiaa käsitteleviä viranomaisia
-Toimiva ja nopea rakennusvalvonta lisää Turun houkuttelevuutta paikkana
rakentaa ja asua.
-Ennakkoon suunnittelut ja resurssoidut muutokset sähköiseen asiakaspalve-
lujärjestelmään varmistaa asioinnin sujuvuuden ja vähentää virkamiesten
kuormitusta kun ei tarvitse vastailla toistuvasti

samoihin kysymyksiin. Työaikaa säästyy tuottavampaan työhön.
-Varmistetaan tietojärjestelmien ja lupaprosessin toiminta muu-
tos/siirtymävaiheessakin.
Kesäläinen Sami (PS

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa